E-Service

ข้อมูลครูและบุคลากร

  • เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2563 21:56
  • เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
  • ฮิต: 620

  ชื่อ - สกุล: นายคะนองศักดิ์ เกตุนอก
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา: ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
โทรศัพท์: 08 1320 3520
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
  ชื่อ - สกุล: นายสว่าง นนทวิชัย (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน)
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (สุขศึกษาพลศึกษา)
โทรศัพท์: 08 9861 9060
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

  ชื่อ - สกุล: นางปิยนันท์ อินทักษิณ (หัวหน้างานการเงิน)
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (ศิลปศึกษา)
โทรศัพท์: 08 8733 5578
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นางปิยะดา ชาตะรักษ์ (หัวหน้างานวิชาการ)
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา: ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
โทรศัพท์: 08 2644 1935
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ชื่อ - สกุล: นายวีรพันธ์ ชมภูวิเศษ (เจ้าหน้าที่การเงิน)
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย 
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (คณิตศาสตร์)

โทรศัพท์: 06 5273 2318
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - สกุล: นางเชิญจิตร สิทธิราช
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศษ.บ. (ภาษาไทย)
โทรศัพท์: 08 1117 9183
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นางสาววารุณี ขาวสนิท (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
โทรศัพท์: 08 5646 2965
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นางอรุณี ทิลารักษ์
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (การประถมศึกษา)
โทรศัพท์: 08 2644 1935
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นายฉัตรพงษ์ พาพิมพ์ (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา: ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
โทรศัพท์: 09 1054 5095
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นายสานิตย์ นามคำมูล (นายทะเบียน)
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

โทรศัพท์: 06 1570 7466
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  ชื่อ - สกุล: นางสาวเมลิน แสนวันดี (เลขานุการ)
ตำแหน่ง: ครู 
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (สังคมศึกษา)
โทรศัพท์: 09 9218 4628
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานบุคคล

  ชื่อ - สกุล: นางผุสดี ใหญ่โสมานัง (หัวหน้าบริหารงานทั่วไป)
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (คหกรรมศาสตร์)
โทรศัพท์: 09 8660 4517
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นางดรุณี นนทวิชัย (หัวหน้าบริหารงานบุคคล)
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (การประถมศึกษา)
โทรศัพท์: 09 8149 0885
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นางวิลาวัณย์ รอดเทภัย
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศษ.บ. (สังคมศึกษา)

โทรศัพท์: 08 0402 5592
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นายดนัย อ้อมกอกุล
ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง 
วุฒิการศึกษา: บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โทรศัพท์: 08 2644 1935
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นางสาวพัชรินทร์ นามคำมูล 
ตำแหน่ง: ครู ชำนาญการพิเศษ 
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (การประถมศึกษา)
โทรศัพท์: 08 5748 3007
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นางสาวจุฑามาศ  ยะโสราษฎร์
ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง 
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (คณิตศาสตร์)

โทรศัพท์: 06 5534 0673
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นางสาววิภาวี ดงสันนิวาส
ตำแหน่ง: พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
โทรศัพท์: 08 1546 5643
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  ชื่อ - สกุล: นายรุ่งเพชร ห้วยทราย
ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ค.บ. (เทคโนโลยี)
โทรศัพท์: -
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ชื่อ - สกุล: นายอภิชาติ บรรเทาทุกข์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 
วุฒิการศึกษา: บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โทรศัพท์: 09 0894 5106
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ชื่อ - สกุล: นายเหรียญชัย พุทธาธรรม
ตำแหน่ง: ช่างไฟฟ้า 4 
วุฒิการศึกษา: ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ปวส. (ไฟฟ้า)
โทรศัพท์: 08 3347 1206
อีเมล: -

 

Footer.png

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Social Network

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0073051
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
126
274
400
70777
6073
8327
73051

IP ของคุณคือ: 54.92.164.9
Sun, 23 Jan 2022 22:21:26 +0000