E-Service

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • หมวด: OIT
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 12 สิงหาคม 2563 12:16
  • เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
  • ฮิต: 120
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง

พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการตรวจประเมิน
และการอนุญาตใช้สื่อการเรียนรู้

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการป้องกันเจ้าที่ของรัฐ
มิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๒

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว ๒๐) ๑

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว ๒๐) ๒

Footer.png

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Social Network

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0015616
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
78
77
542
14586
1934
2099
15616

IP ของคุณคือ: 54.236.58.220
Sat, 27 Feb 2021 04:22:19 +0000